สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Obstetrics & Gynecology
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ค่านิยมของสาขาฯ
หลักสูตร / รายวิชาที่รับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
บุคลากร/อาจารย์
ติดต่อ
 
 
 
 
โครงการจัดตั้งภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติความเป็นมา


            คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ซึ่งขณะนั้น  ศาตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์   ชัยเสรี  ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  และได้มีการสานต่อในสมัยศาสตราจารย์เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม  ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในปี พ.ศ.2531  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์  ในเดือน สิงหาคม 2531  และได้รับการอนุมัติการจัดตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี    เมื่อวันที่ 30 มกราคม  พ.ศ.2533     โดยทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรแนวใหม่ คือ การใช้ปัญหาเป็นฐานและเน้นการศึกษาที่ชุมชนเป็นหลัก (Problem based learning and community-oriented)  พร้อมเสนอแนะการบริหารแบบศูนย์กลาง โดยไม่มีภาควิชา 

            ต่อมาได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2533    นับเป็นคณะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่ 9 ของประเทศไทย    โดยคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ คือ ศาสตร์จารย์นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี    ซึ่งท่านได้ริเริ่มการแบ่งส่วนราชการภายในคณะโดยยึดหลักความกะทัดรัด คล่องตัว และการประสานงาน  ดังนั้นจึงไม่มีการแบ่งหน่วยงานเป็นภาควิชาต่างๆ  แต่ได้มีการกำหนดให้เป็น “สถานวิทยาศาสตร์”  ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2533

            สถานวิทยาศาสตร์คลินิก จะประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ 14 สาขาวิชา   ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการปรับปรุงส่วนราชการใหม่ โดยการแยกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ออกจากคณะแพทย์ แต่สถานวิทยาศาสตร์คลินิกก็ยังคงเป็นส่วนราชการในคณะแพทยศาสตร์อยู่  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา เป็นคณบดี  ในปลายปี การศึกษา 2547  คณะแพทยศาสตร์

มีนโยบายในการจัดตั้งภาควิชาขึ้น  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   และเริ่มมีการแบ่งงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการในแยกไปปฏิบัติหน้าที่ประจำโครงการจัดตั้งภาควิชาต่างๆ