หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์ โดยระดับชั้นปีที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ส่วนระดับชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนฝึกปฏิบัติงานระดับคลินิกในโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิจัย หรือศึกษาต่อระดับวุฒิบัตรเป็นแพทย์เฉพาะทาง ศึกษาต่อปริญญาโท-เอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานสากลและมีเจตคติที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได้ดีในระบบสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ สามารถศึกษาต่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ รวมถึงมีทักษะภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารที่ดีกับผู้ป่วยและครอบครัว ผู้ร่วมงาน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

เมื่อเรียนจบสามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์หรือคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิจัย หรือศึกษาต่อระดับวุฒิบัตรเป็นแพทย์เฉพาะทาง ศึกษาต่อปริญญาโท-เอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยอาการ และให้การรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครอบคลุมทั้งด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรมไทย และผดุงครรภ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์รองรับ รวมทั้งสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่ แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย นักการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยการเปิดคลินิก

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์

มหาบัณฑิตศึกษา,ดุษฎีบัณฑิต

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาระเบียบวิธีวิจัยและจริยธรรมการวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด, แนวคิดสำคัญทางด้านเซลล์และอณูชีววิทยา, ชีววิทยาเซลล์ต้นกำเนิด อย่างไรก็ตามบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดยังคงมีจำกัด ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ ที่สำคัญในประเทศไทยเองยังไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยาโดยตรง ดังนั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญจึงได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้น

ด้วยเหตุนี้เองจึงถือเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พัฒนาองค์ความรู้เพื่อชี้นำพัฒนาแก้ปัญหาสังคมทุกด้านร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ที่มีศักยภาพทางด้านโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการ งบประมาณการวิจัย และมีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถผลิตงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อประยุกต์ใช้ทางคลินิกในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือพัฒนาวิธีการป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินงานวิจัยอันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง อาจารย์, นักวิจัย, นักวิชาการ, นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประสบการณ์วิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์, ชีวโมเลกุลและเมแทบอลิซึม, ชีวเคมีพันธุศาสตร์, บูรณาการชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลในทางการแพทย์ ฯลฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิจัย, นักวิชาการ, ครูและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย, หรือทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาหลักการการแพทย์แผนไทย, สมุนไพรไทยและยาพื้นบ้าน, วิธีวิทยาการวิจัยและจริยธรรม นอกจากนี้ยังมีวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น การจัดการด้านการดูแลสุขภาพของการแพทย์แผนไทย, การฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านแพทย์แผนไทย, เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิจัย, นักวิชาการ, ครูและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาทฤษฎีและแนวคิดสำหรับเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว, แนวคิดและหลักการเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว, การบูรณาการการสร้างนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน : สังคมศาสตร์การแพทย์ ประชากรศาสตร์, นโยบายและการวางแผนสุขภาพ, ระบบบริการสุขภาพ, หลักการดูแลสุขภาพครอบครัว, การสื่อสารสุขภาพ, สัมมนาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้ที่ศึกษาสาขานี้ มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และจัดการองค์ความรู้เรื่องสุขภาพของสังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชนขั้นสูง สามารถสร้างงานวิจัยใหม่โดยบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาสุขภาพของสังคมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของสังคมในระดับ ครอบครัว และชุมชนได้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก

การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรมและผลิตผลงานวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพ หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาทําวิจัยที่ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิกขั้นสูง เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการที่ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านระบาดวิทยาคลินิกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว นําองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิจัย, นักระบาดวิทยาคลินิก, อาจารย์, นักวิชาการ, ที่ปรึกษาทางการแพทย์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, ผู้ประสานงานโครงการวิจัยทางการแพทย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาการสร้างโครงการวิจัยและการดำเนินงานวิจัยอันก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับหัวข้อทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา หรือนวัตกรรมและนำเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสาร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ศึกษาจบจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานในตำแหน่ง นักวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์, อาจารย์มหาวิทยาลัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยา, นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ, พนักงานธุรกิจด้านเซลล์ต้นกำเนิดและอณูชีววิทยาทางการแพทย์

แพทย์ประจำบ้าน

 •  เวชศาสตร์ครอบครัว
 • อายุรศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • ศัลยศาสตร์
 • ออร์โธปิดิกส์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • วิสัญญีวิทยา
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • จักษุวิทยา
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • จิตเวชศาสตร์
 • ประสาทวิทยา
 • จิตวิทยา
 • ประสาทศัลยศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • พยาธิวิทยากายวิภาค
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

แพทย์ประจำบ้าน (ต่อยอด)

 • จักษุวิทยากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา
 • จักษุวิทยาโรคจอประสาทตา
 • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกข้อเข่า
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางมือ
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์

แพทย์ประจำบ้าน,แพทย์ประจำบ้าน(ต่อยอด)

Free WordPress Themes, Free Android Games