สำนักงานคณบดี

ตึกคุณากร ชั้น 2 ติดต่อ 02-926-9672-3

คูคต (ลำลูกกา)

ติดต่อ 02-532-3726

งานบริหารทั่วไป

ตึกคุณากร ชั้น 2 ติดต่อ 02-926-9669-70

งานคลังและพัสดุ

ตึกคุณากร ชั้น 2 ติดต่อ 02-926-9682-5

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

ตึกคุณากร ชั้น 2 ติดต่อ 02-926-9680-1

งานนโยบายและแผน

ตึกคุณากร ชั้น 3 ติดต่อ 02–926–9667

งานพัฒนาคุณภาพ

ตึกคุณากร ชั้น 3 ติดต่อ 02–926-9701

งานบริการการศึกษา

ตึกคุณากร ชั้น 3 ติดต่อ 02-926-9675, 02-926-9696-7

งานบริการสังคม

ตึกคุณากร ชั้น 3 ติดต่อ 02–926-9705

งานกิจการนักศึกษา

ตึกคุณากร ชั้น 3 ติดต่อ 02–926-9701

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ตึกคุณากร ชั้น 6 ติดต่อ 02–926-9687

งานบัณฑิตศึกษา

ตึกคุณากร ชั้น 8 ติดต่อ 02–926–9757–9

งานบริหารงานวิจัย

ตึกราชสุดา ชั้น 5 ติดต่อ 02–564–4444 ต่อ 7539

ศูนย์วิจัยทางคลินิก CRC

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4 ติดต่อ 02-926-9908

สถานวิทยาศาสตร์คลินิก

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 6 ติดต่อ 02–926-9477

สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ตึกคุณากร ชั้น 8 ติดต่อ 02–926-9802

สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก

ตึกคุณากร ชั้น 4 ติดต่อ 02–926-9710

ภาควิชารังสีวิทยา

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 1  ติดต่อ 02-926-9091

ภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4 ติดต่อ 02–926–9367

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 7 ติดต่อ 02–926-9316

ภาควิชาสูติศาสตร์

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 5 ติดต่อ 02–926–9343

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 6 ติดต่อ 02–926–9204

ภาควิชาศัลยศาสตร์

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 6 ติดต่อ 02–926–9523

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 6 ติดต่อ 02–926–9514

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 7 ติดต่อ 02–926–9489

ภาควิชาจักษุวิทยา

ตึก ม.ร.ว สุวพรรณ ชั้น 1 OPD จักษุ ชั้น 6 ติดต่อ 02- 926 -9957

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาและภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตึกคุณากร ชั้น 6 ติดต่อ 02–926-9834

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ตึกคุณากร ชั้น 4 ติดต่อ 02–926-9749

แพทย์แผนไทยประยุกต์ (ประจำตึกปัจจาฯ)

ติดต่อ 02 – 926 – 9854

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ตึกคุณากร ชั้น 7 ติดต่อ 02–926-9775

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ตึกคุณากร ชั้น 7 ติดต่อ 02–926-9794

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Free WordPress Themes, Free Android Games