โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนบุคลากรทำงานวิจัย เรื่อง “A Step-by-Step Guide to Conducting Systematic Reviews and Meta-Analysis” ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนบุคลากรทำงานวิจัย
เรื่อง “A Step-by-Step Guide to Conducting Systematic Reviews and Meta-Analysis”
ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2567 มีค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท

* หนังสือเชิญบุคลากรภาายนอก* :  (Download)

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอรุณมาศ เนียมประเสริฐ โทรศัพท์ 02-9269847 หรือ Line:@CETU