ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณนลินี…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล มอบเงินบริจาคจำนวน…

ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์เรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…