ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณวีชยุตม์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ รศ.นพ.…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณนลินี…