คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ศุภเกต แสนทวีสุข อาจารย์ประจำสาขากายวิภาคศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ศุภเกต แสนทวีสุข
อาจารย์ประจำสาขากายวิภาคศาสตร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2567
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2567