งานนโยบายและแผน
Policy and Planning Office
โครงสร้าง
ภารกิจ
บุคลากร
Download เอกสาร
กิจกรรม
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ติดต่อหน่วยงาน
แบบประเมินออนไลน์
 
 
 
 
Download เอกสาร

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มรายการคำขอตั้งงบประมาณหมวดครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มการจัดทำแผนอัตรากำลัง สายสนับสนุนวิชาการ

คู่มือข้อตกลงการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่12 (KPI)

แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) 29/8/59

เป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ มธ. ( พ.ศ. 2558-2560) 24/03/59

รายงานผลการดำเนินงาน 1 ปี (1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) 21/01/59