สาขาจิตเวชศาสตร์
Deparment of Psychiatry
ประวัติภาควิชา
บุคลากร/อาจารย์
โครงสร้างการบริหาร
รางวัล
ผลงานวิจัย
Links
ติดต่อเรา
 
 
 
 

 

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิขาจิตเวชศาสตร์

 

ประวัติความเป็นมา

                วันที่ 1 ธันวาคม พ.. 2536 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาจิตเวชศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งเพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.. 2533 ในสถานวิทยาศาสตร์คลินิก ต่อมาสาขาจิตเวชศาสตร์ได้ขออนุญาตคณะแพทยศาสตร์เพื่อเปิดให้บริการสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วยนอกแบบไปกลับในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 ในช่วงปีพ.. 2540-2544 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ปรับปรุงอาคารสถานที่และขยายบริการ คลินิกสุขภาพจิตได้ย้ายที่ทำการ 4 ครั้งและครั้งสุดท้ายได้ย้ายมาอยู่ที่แผนกผู้ป่วยนอกของเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นการชั่วคราวจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการจัดห้องตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

             ปี พ.. 2547 มีการปรับโครงสร้างใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์ย้ายจากสถานวิทยาศาสตร์คลินิกมาอยู่ในโครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ครอบครัว ชุมชนและฉุกเฉิน โดยมีอาจารย์ประจำจิตเวชศาสตร์ทั่วไปและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมาปฏิบัติงานแล้ว

            ปี พ.ศ. 2548 ได้มีการปรับโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้สาขาต่างๆ เปลี่ยนโครงสร้างเป็น โครงการจัดตั้งภาควิชา ซึ่งโครงการจัดตั้งภาควิชาจิตเวชศาสตร์จึงย้ายกลับมาสู่สถานวิทยาศาสตร์คลินิกอีกครั้ง

ปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศาตราจารย์แพทย์หญิงวินิทรา นวลละออง ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสหราชอาณาจักร สาขา Organizational Psychiatry และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ กลับเข้าสังกัดเป็นอาจารย์ที่มีภาระงานทั้งในโครงการจัดตั้งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ โครงการบัณฑิตศึกษา ในอัตราส่วน 50 : 50  จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงนับในการประเมินประจำปีการศึกษา 2551 จึงมีสัดส่วนภาระงานเท่ากับ 3.5 คน ซึ่งได้แก่ ผศ. ดร. นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์, ผศ. พญ. ศุภรา เชาว์ปรีชา, อ. พญ. ลำพู โกศัลวิทย์ และ อ. ปราณี ชาญณรงค์

            ปี พ.ศ. 2552 ได้มีการขยายตัวของบุคลากร  ผู้ช่วยศาตราจารย์แพทย์หญิงวินิทรา นวลละออง ได้กลับจากลาศึกษาต่อ และมีอาจารย์จิตแพทย์ทั่วไปเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน คือ อ. นพ. ธรรมนาถ เจริญบุญ และ อ. พญ. มุทิตา พนาสถิตย์  และอาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คือ อ. พญ. ติรยา เลิศหัตถศิลป์  และได้ย้ายสำนักงานเดิมมายังอาคารกิตติวัฒนา ชั้น 5

            ปี พ.ศ. 2553 ได้บุคลากรทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คือ อ. ดร. นพ. ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล ซึ่งมีภาระงานสอนทั้งในโครงการจัดตั้งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยา

            ปี พ.ศ. 2554  อ. พญ. มุทิตา พนาสถิตย์ ลาศึกษาต่อ  Research Fellow ด้าน Geriatric Psychiatry ณ University of Toronro ประเทศ Canada

              ปี พ.ศ. 2555 ได้บุคลากรทางด้านจิตเวชศาสตร์ทั่วไปเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ อ. พญ. กันต์กมล จัยสิน, อ. นพ. ธรรมนาถ เจริญบุญ ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ด้าน Advanced Care in Dementia   King’s Collage University, อ. พญ. ติรยา เลิศหัตถศิลป์  ลาศึกษาต่อ Clinical Fellow ด้าน Cognitive Behavioral Therapy ณ ประเทศสหราชอนาจักร, อ. พญ. มุทิตา พนาสถิตย์ กลับจากลาศึกษาต่อมาปฏิบัติราชการ

                                                               ขอระลึกถึงอาจารย์อาวุโสผู้มีคุณูปการกับภาควิชา         

                                                                                      

                                                                        อาจารย์ นายแพทย์ อุดม ลักษณวิจารณ์

                                                                          

   รายชื่อผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา)                               

           นพ. อุดม ลักษณวิจารณ์               พศ. 2535-2542

          นพ. ตะวันชัย   จิรประมุขพิทักษ์     พศ. 2542-2545

          นพ.ปริทัศน์   วาทิกทินกร             พศ. 2545-2547

          พญ. ศุภรา   เชาว์ปรีชา               พศ. 2547-2549

         พญ.  วินิทรา   นวลละออง            พศ. 2549-2551

         พญ. ลำพู   โกศัลวิทย์                   พศ. 2551- 2554

         พญ. ศุภรา   เชาว์ปรีชา               พศ. 2555-ปัจจุบัน

 


 

 

ปรัชญา

(พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)

               

Teaching – Training – Morality - Wisdom

สอนให้รู้ดูและฝึกระลึกคุณธรรม - ปัญญานำทาง

 

 

ปณิธาน

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ทำงานเพื่อสังคม สร้างงานวิจัยและให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล

 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

(พ.ศ.2555-2560)

o  วิสัยทัศน์ : UIS

§  มีเอกลักษณ์ (Uniqueness)

§  เป็นสากล (International)  

§  ได้มาตรฐาน (Standard)

o  พันธกิจ :   TSR

§  การเรียนการสอน (Teaching & Training)

§  การบริการวิชาการ (Services)

§  งานวิจัย (Research)