ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย โดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ผลการประเมิน : ได้รับการรับรองในระดับดีเยี่ยม

 

DSCF2161 

 

วิสัยทัศน์
◊ เป็นศูนย์การเรียนรู้และบริการทางรังสีวิทยาชั้นนำของประเทศ

Vision
◊ To be a premier national learning and service center in radiology

พันธกิจ

1. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์

2. ผลิตแพทย์ผู้เชียวชาญรังสีวิทยา

3. สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ

4. ให้บริการวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ครบครัน ทันสมัยบนพื้นฐานความคุ้มค่าและพอเพียง

5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานวิจัยทางรังสีวิทยา

Mission

1. Contribute to prepare excellent medical graduates.

2. Prepare radiologist with expertise.

3. Produce scholarly cutting-edge research studies.

4. Provide academic services according to professional standard with a full range of
up-to-date equipments and technology driven by strong motives of excellence & worthiness
and self-sufficiency.

5. Cooperate with other organizations both inside and outside the university to teach and
promote learning and conducting innovative research studies in radiology.