การตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วย

 • Spirometry (FV loop)                                     300 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop)+Pre-Post Bronchodilator 400 บาท/ครั้ง
 • Lung volume                                                 800 บาท/ครั้ง
 • DLCO                                                           800 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop) + Lung volume               1,100 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop)+Pre-Post Bronchodilator + Lung volume      1,200 บาท/ครั้ง
 • Lung volume + DLCO                                    1,600 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop) + Lung volume + DLCO                    1,900 บาท/ครั้ง
 • Spirometry (FV loop) + Pre-Post Bronchodilator + Lung volume + DLCO               2,000 บาท/ครั้ง
 • Methacholine challenge test                            800 บาท/ครั้ง
 • เอนไซม์ Adenosine deaminase (ADA)       800 บาท/ครั้ง