บริการตรวจวิเคราะห์

การตรวจวิเคราะห์สมุนไพรและอาหาร   (แบบฟอร์มขอรับบริการตรวจวิเคราะห์)

 • Total ash                                            350 บาท/ตัวอย่าง
 • Acid insoluble ash                             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Water soluble ash                             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Moisture                                            200 บาท/ตัวอย่าง
 • Crude fiber                                        800 บาท/ตัวอย่าง
 • Acid Detergent Fiber (ADF)                  900 บาท/ตัวอย่าง
 • Neutral Detergent Fiber (NDF)             1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Total phenolic compounds                   950 บาท/ตัวอย่าง
 • Vitamin E (HPLC)                                2,000 บาท/ตัวอย่าง
 • Calcium (Ca)                                        950 บาท/ตัวอย่าง
 • Magnesium (Mg)                                  950 บาท/ตัวอย่าง
 • Sodium (Na)                                        950 บาท/ตัวอย่าง
 • Potassium (K)                                      950 บาท/ตัวอย่าง
 • Manganese (Mn)                                  850 บาท/ตัวอย่าง
 • Iron (Fe)                                               850 บาท/ตัวอย่าง
 • Zinc (Zn)                                              850 บาท/ตัวอย่าง
 • Lead (Pb)                                             850 บาท/ตัวอย่าง
 • Cadmium (Cd)                                     850 บาท/ตัวอย่าง
 • Chromium (Cr)                                     850 บาท/ตัวอย่าง
 • Copper (Cu)                                        850 บาท/ตัวอย่าง
 • Ethanol (GC)                                     1,100 บาท/ตัวอย่าง
 • Methanol (GC)                                  1,100 บาท/ตัวอย่าง
 • Arsenic                                            1,100 บาท/ตัวอย่าง
 • Mercury                                          1,000 บาท/ตัวอย่าง
 • การทำแห้งด้วยวิธี Rotary evaporation        600 บาท/ตัวอย่าง/solvent 1 ลิตร)
 • การทำแห้งด้วยวิธี Spray dry                  2,500 บาท/ตัวอย่าง (ตัวอย่าง 2 ลิตร)
 • การทำแห้งด้วยวิธี Freeze dry                  คิดราคาตามจำนวนชั่วโมงที่เปิดใช้งานเครื่อง Freeze dry
 • การทำ Thin layer chromatography (TLC)          500 บาท/ตัวอย่าง
 • การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญและการทำ Finger print ด้วยวิธี HPLC 1,000 บาท/ตัวอย่าง/สารที่วิเคราะห์
 • การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (%inhibition)        500 บาท /ตัวอย่าง (1-2 ความเข้มข้น)
 • การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (IC50)        2,000 บาท /ตัวอย่าง (5-7 ความเข้มข้น)