ห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ

ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยของคณาจารย์  การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการให้บริการกับบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บรายได้ รวมถึงการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ห้องปฏิบัติการวิจัย

 • ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของสมุนไพรไทย
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยโปรตีน
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยตัดชิ้นเนื้อ
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย Cell culture, Bacteria cell culture, Primary cell culture
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย Molecular
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยปรสิต
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell culture)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ( Cancer cell culture)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาระดับเซลล์และอณูชีววิทยาทางการแพทย์
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยสรีรวิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง(เตรียมสาร)
 • ห้องเก็บตู้แช่แข็ง
 • ห้องกล้องจุลทรรศน์
 • ห้องเครื่องปั่นตกตะกอน
 • ห้องเครื่องวัดรังสี
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย BSL-2

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ

จองใช้งานเครื่องมือ Lab Booking

ระบบรายงานความจุตู้แช่ Freezer Content

 

https://spi.uinmataram.ac.id/wp-includes/-/obat-aborsi/
http://mmt.its.ac.id/wp-content/uploads/obat-aborsi/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/cytotec/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/perangsang-wanita/
https://feb.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/
https://fai.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/
https://fikes.uhamka.ac.id/wp-content/languages/plugins/cytotec/