บริการเครื่องมือ

 • เครื่อง Flow cytometer                              250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Real time PCR                                350 บาท/ชม.
 • เครื่อง PCR                                               200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Fluorescent microplate reader         350 บาท/ชม.
 • เครื่อง Microplate reader                           200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Freeze dryer                                  300 บาท/ชม.
 • เครื่อง Nanodrop                                      200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Ultra centrifuge                              500 บาท/ชม.
 • เครื่อง Refrigerated centrifuge                    200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Centrifuge                                      100 บาท/ชม.
 • เครื่อง Concentrator                                  100 บาท/ชม.
 • เครื่อง Gel document                                200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Densitometer                                 200 บาท/ชม.
 • ชุด Horizontal electrophoresis                  200 บาท/ชม.
 • ชุด Vertical electrophoresis                      300 บาท/ชม.
 • เครื่อง Trans-blot semi dry                        200 บาท/ชม.
 • เครื่อง UV-Visible spectrophotometer         200 บาท/ชม.
 • เครื่องถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared fluorescent (Odyssey)     200 บาท/ชม.
 • กล้อง Fluorescent microscope                   250 บาท/ชม.
 • กล้อง Microscope                                     200 บาท/ชม.
 • ตู้ Biosafety cabinet class II                       250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Pulse field gel electrophoresis         150 บาท/ชม.
 • เครื่อง Ultra sonicator                               150 บาท/ชม.
 • ตู้ Incubator                                              50 บ./ชม.  400 บ./วัน
 • เครื่องตีบดผสมอาหาร Stomacher                  150 บาท/ชม.
 • ตู้ Hot air oven                                         100 บาท/ชม.
 • เครื่อง Autoclave                                       100 บาท/ชม.
 • เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Thermo Separation Products          200 บาท/ชม.
 • เครื่อง High Liquid Chromatography (HPLC) Agilent Technologies                     500 บาท/ชม.
 • เครื่อง Gas chromatography (GC)                200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Spray dry                                       250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Rotary evaporator                           200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Vacuum dry                                   200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Pararelle evaporator                       250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Fractional collector                         300 บาท/ชม.
 • เครื่อง Muffle furnace                                200 บาท/ชม.
 • เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (AAS)             250 บาท/ชม.
 • เครื่อง Fiber analyzer                                200 บาท/ชม.
 • น้ำ MQ water                                             50 บ./ลิตร
 • น้ำ DI water                                               30 บ./ลิตร
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย Biosafety level II              500 บ./3 ชม.  1,000 บ./วัน

หมายเหตุ :

 • อัตราค่าบริการคิดต่อ 1 ชั่วโมง (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าซ่อมแซมเมื่อเครื่องเกิดชำรุด/เสียหาย
 • อัตราค่าบริการนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ส่วนลด 20%