บริการเครื่องมือ

 • เครื่อง Flow cytometer                              500 บาท/ชม.
 • เครื่อง Real time PCR                                550 บาท/ชม.
 • เครื่อง PCR                                               450 บาท/ชม.
 • เครื่อง Fluorescent microplate reader         550 บาท/ชม.
 • เครื่อง Microplate reader                           450 บาท/ชม.
 • เครื่อง Freeze dryer                                  550 บาท/ชม.
 • เครื่อง Nanodrop                                      450 บาท/ชม.
 • เครื่อง Ultra centrifuge                             1,000 บาท/ชม.
 • เครื่อง Refrigerated centrifuge                    450 บาท/ชม.
 • เครื่อง Centrifuge                                      400 บาท/ชม.
 • เครื่อง Concentrator                                  400 บาท/ชม.
 • เครื่อง Gel document                                400 บาท/ชม.
 • ชุด Horizontal electrophoresis                  550 บาท/ชม.
 • ชุด Vertical electrophoresis                      400 บาท/ชม.
 • เครื่อง Trans-blot semi dry                        400 บาท/ชม.
 • เครื่อง UV-Visible spectrophotometer         400 บาท/ชม.
 • เครื่องถ่ายภาพแบบ Chemiluminescent และ Infrared fluorescent (Odyssey)     200 บาท/ชม.
 • กล้อง Fluorescent microscope                   450 บาท/ชม.
 • กล้อง Microscope                                     400 บาท/ชม.
 • เครื่อง Ultra sonicator                               400 บาท/ชม.
 • เครื่อง Autoclave                                       450 บาท/ชม.
 • เครื่อง Spray dry                                       500 บาท/ชม.
 • เครื่อง Rotary evaporator                           450 บาท/ชม.
 • เครื่อง Mercury                                           500 บาท/ชม.
 • ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์                      550 บ./3 ชม.  1,100 บ./วัน
 • เครื่องวัดอนุภาคนาโน                               500 บาท/ชม.
 • น้ำ MQ water                                             100 บ./ลิตร
 • น้ำ DI water                                               60 บ./ลิตร
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย Biosafety level II              700 บ./3 ชม.  1,400 บ./วัน

หมายเหตุ :

 • อัตราค่าบริการคิดต่อ 1 ชั่วโมง (เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าซ่อมแซมเมื่อเครื่องเกิดชำรุด/เสียหาย
 • อัตราค่าบริการนี้เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ส่วนลด 10%