คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการรับเลือก ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2569

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการรับเลือก
ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2567-2569

🔸 ประธานรับเลือก
• ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา
🔸 กรรมการกลาง
• ศ.นพ.ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
• รศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากูร
🔸 ตัวแทนหัวหน้าสถาบัน
• ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร
🔸 ตัวแทนประธานอนุสาขา
• ศ.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์