คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ National Center for Global Health Medicine, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

The Faculty of Medicine welcomes Prof. Takumi Yamamoto,
M.D., Ph.D., Director of the National Center for Global Health and Medicine (NCGM)
Supermicrosurgery International Lymphedema Center,
and Dr. Toko Umamoto from the National Center for Global Health Medicine,
Tokyo, Japan. They will be giving lectures and teaching medical subjects
to clinical-level students on the topics of ICG Lymphography Workshop,
hands-on ultrasound for Supermicrosurgery, and Live Demonstrative Surgery from July 1st to 3rd, 2024,
at the Faculty of Medicine, Thammasat University, Rangsit Campus.
.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Takumi Yamamoto, M.D.,
Ph.D, Director of National center for Global Health and Medicine (NCGM),
Supermicrosurgery International Lymphedema Center
and Dr. Toko Umamoto, National Center for Global Health Medicine, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
ในโอกาสเดินทางบรรยายทางวิชาการ และฝึกการปฏิบัติทางการแพทย์เรื่อง ICG Lymphography Workshop,
hand-on ultrasound for Supermicrosurgery and Live demonstrative Surgery
ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต