90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🟡🔴

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
ผู้บริหารดำรงตำแหน่งครบวาระ และประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี 2566
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
รายนามผู้ได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
🔸 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
• นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
🔸ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย
• นายแพทย์ชัยฤกษ์ ลิมปวัฒนศิริ
• นายแพทย์ชิตพงษ์ สัจจพงษ์
🔸 ประเภทผู้บริหารดำรงตำแหน่งครบวาระ
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม
🔸 บุคลากรผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี
• อาจารย์ แพทย์หญิงทัสมา พู่ทรงชัย (ประเภทพนักงานเงินรายได้)
• คุณพรเพ็ญ กำนารายณ์ (ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย)