พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
ณ ห้องสโมสร ชั้น4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์