กิจกรรม Townhall Meeting อธิการบดีพบประชาคม มธ. “9,348+1 = ONE TU : we share, we change, we win” .

กิจกรรม Townhall Meeting อธิการบดีพบประชาคม มธ. “9,348+1 = ONE TU : we share, we change, we win”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 คณะทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้พบปะกับประชาคม มธ. ในทุก Campus (จาก On-site และระบบ Online)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน Townhall Meeting
ณ ห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ ชั้น 2 อุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ. ศูนย์รังสิต
    
ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี
ได้พูดถึงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยด้วยการทำงานแบบ ONE TU
เป็นค่านิยมการทำงานที่มุ่งหวังให้คนธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ร่วมกัน
พัฒนาและเติบโตอย่างมีความสุขไปพร้อมกับมหาวิทยาลัย