พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายเครื่องไทยธรรม ในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และถวายเครื่องไทยธรรม ในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์