ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ 2

 (ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567)

 

  • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
  • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบ 2 : Download  

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
    แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก : Download