ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” หัวหน้าสาขา สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว “

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” หัวหน้าสาขา สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว “
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
.
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 601 / 2567
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567