ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” หัวหน้าภาควิชา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก “

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
” หัวหน้าภาควิชา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก “
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไปคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 598-599 / 2567
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567