งานประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS)

On May 30th, 2024, Prof.Dr.Supasawad Chardchawarn, Acting Rector of Thammasat University,
give an opening speech for the 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS)
in the concept of “THE FUTURE OF HEALTH SCIENCE : INTEGRATING AI, BIG DATA,
AND INCLUSIVE EDUCATTION FOR UNIVERSAL WELL – BEING”
hosted by Faculty of Public Health, Faculty of Dentistry, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, Faculty of Allied Health Sciences,
Faculty of Nursing, Thammasat University Hospital, and Chulabhorn International College of Medicine.

The conference was held on May 30th – May 31st, 2024 at Thammasat Medical Skill and Education Center (TMEd)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
งานประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS)
พร้อมด้วย คณบดีกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ (คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd)