คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม . ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ‘รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม
.
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
‘รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 754/2567
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป