พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่
ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
และคณะสหเวชศาสตร์ ดำเนินการจัดพิธีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกายฯ เพื่อสอนนักศึกษาแพทย์
และนักศึกษาในศูนย์สุขศาสตร์ ให้เกิดความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ณ วัดเพิ่มทาน จังหวัดปทุมธานี