การแถลงนโยบายการทำงานของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแถลงนโยบายการทำงานของผู้เข้ารับการสรรหาหัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 อาคารคุณากร