การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้เหมาะสม โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ WFME
ร่วมกับ คณะอนุกรรมการการฝึกอบรม (อฝส.) ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสร์เฉลิมพระเกียรติ