พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ
.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี และรศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ
.
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข