โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดี นำทีมแพทย์ธรรมศาสตร์ ร่วมออกหน่วย
และร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9
โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการการจัดงานแพทย์อาสาฯ
คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.X, ปธพ.1-10 ,ปนพ.1 คณะผู้บริหาร และส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม
      
.
ซึ่งมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ดำเนินการโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษา และลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทาง
ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับแพทย์ต่างจังหวัด
พร้อมทั้งนำเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงลงพื้นที่ขาดแคลน ช่วยในการวินิจฉัย ตรวจรักษา
และคัดกรองโรค เชื่อมโยงประสานความช่วยเหลือแบบเครือข่าย สนับสนุนความเป็นจิตอาสาขององค์กรภาครัฐ เอกชน
และประชาชน ด้วยการทำงานแบบธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาต่างๆ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการออกหน่วยแพทย์อาสา
ในส่วนของคลินิกตรวจการทำงานของปอด(PFT) และภูมิแพ้ คลินิกผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า คลินิกผ่าตัดต้อกระจก คลินิกตรวจโรคผิวหนัง
และคลินิกส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา