โครงการนำร่อง การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

โครงการนำร่อง การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม ศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์
หัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการนำร่อง “การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย”
โดยความร่วมมือระหว่างคณะอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน
และสารเสพติดที่เกี่ยวข้อง และศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
.
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
และพล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกล่าวเปิดงาน
.
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการคลินิกอบอุ่น และการปาฐกถาพิเศษ ความเป็นมาของ
โครงการนำร่อง “การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนด้วยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย”
โดยพล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานอนุกรรมการศึกษาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน และสารเสพติดที่เกี่ยวข้อง สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล