พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
รองศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ ต่ออุดม หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก พร้อมคณาจารย์ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) และห้องปฏิบัติการจุลจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา อาคารราชสุดา