คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมกายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมกายวิภาคศาสตร์ จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567
รองศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ ต่ออุดม หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้ปกครองจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโครงการ START UP
เพื่อเข้ารับการอบรมประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ของศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) และห้องปฏิบัติการจุลจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา อาคารราชสุดา