โครงการวันวัณโรคโลก ปี 2567

โครงการวันวัณโรคโลก ปี 2567
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
สาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ และสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ได้จัดโครงการวันวัณโรคโลก ปี 2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
และคนใกล้ชิดจากการติดเชื้อวัณโรค รวมทั้งอาการเตือนของวัณโรค เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
และลดการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค ณ สถานที่ตลาดไอยรา จ.ปทุมธานี