โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 💻📈

📸 ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อ “การพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัยและนวัตกรรม”
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์