คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd)

.

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผศ.ดร.นายแพทย์สิระ นันทพิศาล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าศึกษาผังโครงสร้าง ระบบภายใน ห้องเรียน และห้องอเนกประสงค์ต่างๆของศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd)
เพื่อเป็นแนวทางการขยายและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล