โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

.

🔺 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2567
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา
วิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงสร้างความเข้าใจระหว่างอาจารย์
ของคณะแพทยศาสตร์กับสถาบันสมทบในด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะที่ 3