กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 🙏💐🔫

.
วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ทรงคุณวุฒิ
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ คณบดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และขอพรจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ณ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์