คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
ร่วมปรึกษาหารือเพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 10 เมษายน 2567 ผศ.ดร.นายแพทย์สิระ นันทพิศาล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
พร้อมด้วย รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ
และ ผศ.นพ.อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์
จากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(แผนการเรียนเตรียมแพทย์ ทันตแพทย์ และแผนการเรียนเตรียมเภสัช สหเวช พยาบาล) กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์