พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่1 (Caregivers of Older Persons 420 hours)

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่1 (Caregivers of Older Persons 420 hours) 🎉📜
.
วันที่ 5 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ ผู้แทนคณบดี
ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 (Caregivers of Older Persons 420 hours)
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ แพทย์หญิงมัลลิกา ชวนเสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ ให้การต้อนรับ
โดยหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติ 220 ชั่วโมง
ซึ่งหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และสามารถที่จะปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมั่นใจ