ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ ” ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปีพ.ศ. 2567 – 2569

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ “
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระปีพ.ศ. 2567 – 2569

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 21 วาระ พ.ศ. 2567 – 2569