TOSSM Fellow Cadaveric Workshop 2024

TOSSM Fellow Cadaveric Workshop 2024 🥼🩺
.
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง TOSSM Fellow Cadaveric Workshop 2024 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดผ่านกล้อง ให้แก่แพทย์เฉพาะทาง

ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์