คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.สุดสยาม มานุวงศ์ ผศ.พญ.ปริฉัตร เคอร์รี่ และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิสัญญีสารในปี พ.ศ.2566

ทีมวิสัญญีแพทย์ ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 99 🎉🥼
.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.สุดสยาม มานุวงศ์ ผศ.พญ.ปริฉัตร เคอร์รี่
และคณะผู้วิจัย ได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิสัญญีสารในปี พ.ศ.2566
.
🏅 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 Best Paper of the Year 2023 of Thai Journal of Anesthesiology (รางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิสัญญีสารในปี พ.ศ. 2566)
.
📑 จากผลงานเรื่อง
Efficacy of Brazillian Green Propolis Extract in Prevention of Postoperative Sore Throat after Endotracheal Intubation

ในงานประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 99
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอด เซ็นทรัลลาดพร้าว