คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พลสิทธิ์ ชะมด อาจารย์ประจำสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พลสิทธิ์ ชะมด
อาจารย์ประจำสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

.

มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2567
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567
สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567