คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น”

มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2567
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
สั่ง ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567