ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการชีวเคมี สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการชีวเคมี สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 🎉🎉
.
ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
ขอบข่ายการรับรอง
องค์ประกอบที่ 1 : การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
องค์ประกอบที่ 2 : ระบบการจัดการสารเคมี
องค์ประกอบที่ 3 : ระบบการจัดการของเสีย
องค์ประกอบที่ 4 : ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
องค์ประกอบที่ 5 : ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
องค์ประกอบที่ 6 : การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

องค์ประกอบที่ 7 : การจัดการข้อมูลและเอกสาร

.
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ที่ต้องการสร้างความตระหนักและมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการในลักษณะการยอมรับซึ่งกัน
และกันระหว่างกลุ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับประเทศ