ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.นพ. ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
มอบเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต