ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ มูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา
บริจาคทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 20 ทุน
รวมเป็นเงินจำนวน 1,200,000 บาท
เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 อาคารคุณากร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์