ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสวัสดิ การช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และแบบคำขอแนบท้ายประกาศ พร้อม QR Code