ประกาศมาตรการและคำแนะนำ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในช่วงที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564

ขอแจ้งประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง มาตรการและคำแนะนำ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ในช่วงที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)