ประกาศเลื่อนกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและBye Grand, โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อก้าวสู้ชั้นคลินิก(ค่ายนพลักษณ์), โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ชั้นคลินิกและพบผู้ปกครอง, โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายสร้าง)

ประกาศเลื่อนกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและBye Grand,
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อก้าวสู้ชั้นคลินิก(ค่ายนพลักษณ์),
โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ชั้นคลินิกและพบผู้ปกครอง,
โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายสร้าง)